Celami Fundacji Rzecznik Praw Dzieci są:
1. Reprezentowanie interesów małoletnich dzieci i ich dobra (indywidualnego i rodzajowego) oraz ich rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym,
2. Ochrona równości oraz niedyskryminacji (przeciwdziałanie dyskryminacji) przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli,
3. Działalność na rzecz pełnej strukturalnie i osobowo rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
4. Ochrona praw obywateli, w szczególności praw dzieci w sprawach o roszczenia alimentacyjne na gruncie k.p.c. oraz k.r.o.,
5. Pomoc ofiarom przestępstw popełnionych na szkodę małoletnich dzieci;
6. Zapobieganie przemocy wobec małoletnich dzieci,
7. Pomoc dzieciom i rodzicom dotkniętym przemocą w rodzinie,
8. Pomoc społeczna, w tym dzieciom, ojcom, matkom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej biedą, separacją lub rozwodem, dysfunkcjami oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych dzieci i ich rodziców,
9. Dążenie do pełnego poszanowania praw dziecka zawartych w Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym,
10. Promowanie przestrzegania rodzinnych praw niemajątkowych;
11. Propagowanie mediacji jako formy rozwiązywania sporów miedzy małżonkami, rodzicami i partnerami,
12. Propagowanie opieki wspólnej (równoważnej) w przypadku separacji lub rozwodu rodziców,
13. Propagowanie wagi roli ojca w życiu dziecka i rodziny, szczególnie w sferze nauki, edukacji, oświaty i codziennego wychowania,
14. Działanie na rzecz polityki prorodzinnej,
15. Propagowanie ochrony wolności i praw człowieka zagwarantowanych Konstytucją i przepisami ustaw szczegółowych,
16. Pomoc prawna dzieciom, rodzicom, których prawa są naruszane oraz ochrona prawna dzieci i rodzin,
17. Dobroczynność na rzecz dzieci i rodzin,
18. Upowszechnianie ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
19. Działalność oświatowa.