Fundacja Rzecznik Praw Dzieci należy do Federacji Organizacji Ochrony Praw Dzieci i Rodziców

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci działa w obronie ważnego interesu społecznego, interesu indywidualnego oraz interesu wymiaru sprawiedliwości broniąc praw małoletnich dzieci ich rodziców, przeciwdziałając dyskryminacji oraz reprezentuje dzieci i ich rodziców w sprawach o alimenty, realizację obowiązku alimentacyjnego, władzę rodzicielską, kontakty, w sprawach o przeciwdziałenie dyskryminacji i naruszanie praw dzieci i rodziców.

Zgodnie z art. 8 k.p.c. oraz zgodnie z art. 61 k.p.c. poza wszczęciem postępowania i wstąpieniem do toczącego się postępowania, Fundacja Rzecznik Praw Dzieci ma możliwość przedstawienia istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego w uchwale lub w oświadczeniu organu do tego przewidzianego. Pogląd ten często jest nazywany opinią amicus curiae, czyli opinią przyjaciela sądu.

Przedstawiając sądowi pogląd Rzecznik Praw Dzieci ma możliwość dostarczenia mu informacji specjalnych, opartych na wiedzy, badaniach naukowych,  ekspertyzach, orzecznictwie i doświadczeniu w odniesieniu do problematyki stosunków społecznych, której dotyczy postępowanie.

Dzięki tym uprawnieniom Rzecznik Praw Dzieci jako organizacja pozarządowa, za zgodą rodzica może aktywnie uczestniczyć w sprawie jako aktywna strona na prawach Prokuratora, składać wnioski dowodowe oraz skarżyć postanowienia niezgodne z ważnym interesem społecznym lub indywidualnym na każdym etapie postępowania. Może wytaczać powództwa i wstępować do spraw gdzie naruszane są prawa i wolności dziecka, o ochronę równości oraz niedyskryminacji, do spraw o alimenty (realizację obowiązku alimentacyjnego), spraw o kontakty, spraw rozwodowych.

Zgodnie z art. 510 k.p.c. Fundacja Rzecznik Praw Dzieci może przystępować do postepowań w trybie nieprocesowym jako uczestnik postępowania, jeżeli wykaże że ma w tym interes prawny i legitymację procesową.

Podobne uprawnienia przysługują Rzecznikowi Praw Dzieci na gruncie Kodeksu Postępowania Karnego.
Zgłoszenie udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciela organizacji społecznej jaką jest Rzecznik Praw Dzieci może nastąpić na każdym etapie postępowania sądowego, zarówno przed sądem pierwszej jak i drugiej instancji jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację, a przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 91 k.p.k. dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może:

  • uczestniczyć w rozprawie,
  • wypowiadać się,
  • składać oświadczenia na piśmie, w tym wnioski dowodowe.

Prawo do wypowiadania się, obejmuje wszystkie kwestie podlegające rozstrzygnięciu przez sąd, a także wypowiadanie się co do przeprowadzonych na rozprawie dowodów. Składanie oświadczeń na piśmie może obejmować opinie prywatne odnośnie kwestii będących przedmiotem rozpoznania (amicus curiae brief).

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci ponadto:

  • sprawuje kontrolę nad działalnością organów wymiaru sprawiedliwości;
  • jest aktywnym obserwatorem procesu;
  • zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma społeczny obowiązek zawiadomienia Policji lub Prokuratury o popełnionym przestępstwie;
  • sporządza opinie prawne;
  • jest przedstawicielem społecznym;
  • może być poręczycielem społecznym.

Jeżeli widzisz przemoc wobec dziecka lub ktoś izoluje małoletnie dziecko od drugiego rodzica, zmusza je do życia bez drugiego rodzica, w trakcie postępowania rozwodowego lub poza nim, o separację lub o wykonywanie władzy rodzicielskiej i ogranicza kontakty dziecku/dzieciom z drugim rodzicem, zakazuje z nim kontaktu lub zmusza małoletnie dziecko do określonego zachowania wbrew jego dobru, uczuciom, emocjom i woli,- to skontaktuj się z nami na numer: +48 664 972 739

Zgłosimy swój udział, przystąpimy do sprawy, obejmiemy nadzorem sprawę podejmując stosowne kroki prawne i aktywnie włączymy się do sprawy, w tym będziemy uczestniczyli w rozprawach i zabierali głos, składali wnioski dowodowe, opinie prawne, psychologiczne czy ekspertyzy.

Pracują dla nas wybitni specjaliści prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, praktycy z wieloletnim doświadczeniem na salach sądowych, najlepsi psychologowie kliniczni, pedagodzy, profesorowie prawa i doktorzy nauk prawnych praktykujący jako adwokaci i radcowie prawni. Nasze kręgi zasilają specjaliści od Konwencji Haskiej, znawcy prawa międzynarodowego.

Eksperci Fundacji Rzecznik Praw Dzieci są jak prawnicy z Filadelfii

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci

ul. A. Grottgera 10 lok. 3a

20-400 Lublin

tel. +48 664 972 739

e-mail: kontakt@rzecznikprawdzieci.pl